Köplagen
Kontakta Juristbyrån Din Juridik

Köplagen företag

För vem gäller köplagen?

Köplagen är en svensk lag som reglerar rättigheter och skyldigheter för både köpare och säljare vid köp av varor. Köplagen har sin främsta betydelse mellan företag - det vill säga i kommersiella sammanhang. Köplagen gäller också i de fall när affärer görs mellan privatpersoner – läs mer om det här.

I den här artikeln beskrivs köplagen för företag och vi förklarar hur ditt företag kan få hjälp av jurist/advokat med stöd i köplagens regler.

För vad gäller köplagen?

Köplagen gäller köp av all typ av lös egendom. Lös egendom är all egendom som inte är fast egendom = fastigheter, som har en särskild reglering. Till exempel omfattas köp av maskiner, hela företag, fordon, djur, värdepapper och bostadsrätter av köplagen. Däremot omfattas inte köp av tjänster så som till exempel projektering, webbutveckling, bokföringstjänster eller markarbeten av köplagens regler.

Gäller köplagens regler alltid?

Köplagens regler gäller inte alltid. Reglerna i köplagen gäller i den mån annat inte följer av avtalet, eller av praxis/handelsbruk mellan köparen och säljaren eller annan sedvänja som gäller mellan parterna. Till skillnad från fall där konsumentköplagen är tillämplig, går det alltså att avtala om sämre villkor för köparen, än vad som följer av lagen. Det kan dock finnas situationer då oskäliga avtalsvillkor kan jämkas, även om det sker i undantagsfall i jämbördiga avtalsförhållanden mellan företag/näringsidkare.

I praktiken fyller dock köplagens regler oftast ut även vid tillämpningen av avtal och reglerna gäller i regel fullt ut i den mån parterna inte avtalat på annat sätt.

Köplagens regler gäller inte vid internationella köp - vid internationella köp gäller den så kallade internationella köplagen (CISG), som i de flesta avseenden liknar köplagen, men med vissa skillnader.

Köplagen förklaring

Det här är vad köplagen reglerar

- Risken för varan

Köplagen reglerar vid vilken tidpunkt ansvaret för en köpt vara flyttas över från säljande företag till köpande företag. I vissa situationer kan riskens placering ha avgörande betydelse. Om varan till exempel skadas på vägen till köparen måste köparen fortfarande betala för varan om risken gått över på honom.

Utgångspunkten är att köpande företag tar över risken för varan när företaget hämtat upp varan på säljande företags affärsställe.

Ska varan transporteras inom samma ort till köparen går risken över när varan lämnas över till köparen.

Om varan ska transporteras längre sträckor går risken över när varan lämnas över till transportören, om inte säljande företag ska utföra transporten själv.

Leveransvillkor är dock ofta avtalade genom transportvillkoren INCOTERMS, som i så fall avgör när risken ska gå över på köparen.

Tidpunkten för riskövergången får betydelse för frågan om fel i varan föreligger i juridisk mening, för fel som köparen upptäcker, som vi ska se nedan.

- Försenad leverans

Köplagen anger att en vara ska avlämnas inom skälig tid från köpet om inte en särskild leveranstid avtalats.

Om den avtalade leveranstiden passerat, eller om det har gått längre än skälig tid, anses säljande företag vara i dröjsmål.

Om säljande företag är i dröjsmål har köparen rätt att kräva leverans om det inte innebär orimliga uppoffringar för säljande företag och inte är omöjligt.

Köparen får häva avtalet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparens verksamhet och att detta varit synligt för säljaren vid köpet.

Om köparen har meddelat en bestämd tilläggstid som inte är oskäligt kort får köparen oavsett häva köpet om säljaren inte kan leverera inom tilläggstiden.

Köparen har alltid rätt till skadestånd vid dröjsmål motsvarande direkta utgifter som förseningen har medfört, förutsatt att säljaren inte kan visa att det fanns ett hinder att leverera som varit helt utanför säljarens kontroll, oförutsett och ej möjligt att förutse samt inte möjligt att övervinna. Säljaren går endast fri från skadestånd om även säljarens leverantör också går fri från skadestånd enligt samma bedömning. Möjligheterna till ersättning för indirekta förluster kan vara sämre.

- Vad är en felaktig vara?

Köplagen reglerar när en varuleverans ska anses felaktig, under vilka förutsättningar säljaren ansvarar för felet på varan och när köparen kan reklamera fel i varan.

Enligt köplagen ska varans egenskaper först och främst stämma överens med avtalet. Situationen är dock ofta den att avtalet inte reglerar specifika detaljer kring varans kvalité. Därför anger köplagen att varan i mer bred bemärkelse ska vara förenlig med vad köparen med fog kan förutsätta. På en vara som är ny och i en hög prisklass har normalt köparen höga krav och dessa krav utgör då befogade förväntningar. Köparen kan däremot inte anses ha höga befogade förväntningar på en äldre vara som säljs med föreskrift om befintligt skick.

Trots att en vara säljs med föreskrift om befintligt skick kan den dock anses felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. En vara ska även anses felaktig om dess egenskaper strider mot uppgifter som säljaren har lämnat vilka måste antas ha inverkat på köpet, eller om säljaren inte upplyst om väsentliga förhållanden kring varan som han måste antas ha känt till.

En vara är även felaktig om en tredje man/utomstående part har äganderätt till varan, panträtt eller liknande rätt. Då föreligger ett så kallat rättsligt fel. Det räcker med att tredje man har lämnat sannolika skäl för påståendet för att rättsligt fel ska anses föreligga.

- Garantier – Är det möjligt för köpande företag att kräva säljaren utan garanti?

Det är möjligt för ett köpande företag att kräva en säljare även utan garanti om förutsättningarna är uppfyllda. Det är en vanlig missuppfattning att företag som säljer varor inte har något ansvar om det inte finns en garanti.

Som redovisats ovan är riskövergången en viktig fråga enligt köplagen. Säljande företag ansvarar endast för fel som har sin grund i förhållanden som förelåg innan risken gick över på köparen (normalt då varan lämnas över till köparen, se ovan).

En garanti är en frivillig förpliktelse för säljande företag att svara för varans försämring även efter riskövergången i de avseenden som garantin gäller, t.ex. en motorgaranti eller elektronikgaranti, som täcker olika aspekter av en vara – då ska också den delen av varan fungera under den tid som garantin gäller.

Om köpande företag inte har fått någon garanti, ansvarar säljande företag endast för fel som har sin grund innan risken gick över på köparen. Detta kallas för att säljaren ansvarar för ursprungsfel enligt köplagen.

På en begagnad vara kan det ibland vara svårt att fastställa när ett fel på till exempel en komplicerad del av varan så som en förbränningsmotor har uppkommit. Ett senare inträffat totalhaveri, kan till exempel bero på ett slitet lager i motorn. Om lagret var utslitet innan riskens övergång, men orsakade totalhaveri först efter riskens övergång, kan säljaren ansvara för felet som ett ursprungsfel.

Vid köp av nya varor kan det finnas ett antagande om ursprungsfel om varan inte håller minsta normala livslängd. Det kan då vara tillräckligt för köparen att visa att felet inte orsakats av handhavandefel.

När det gäller begagnade varor behöver köpande företag föra bevisning kring när felet uppkommit, så som till exempel ett besiktningsutlåtande som visar att fel med tillräcklig grad av sannolikhet fanns redan vid riskens övergång.

- Undersökningsplikt

Det föreligger ingen egentlig undersökningsplikt för köpande företag innan köpet enligt köplagen. Däremot får köparen inte efter köpet åberopa sådant som han borde ha uppmärksammat vid köpet. Detta gäller alltså om köparen faktiskt har genomfört en undersökning, eller om säljaren har uppmanat köparen att göra detta.

Kravet på noggrannheten i köparens undersökning får vanligtvis avgöras av vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. Det är alltså inte tal om att köparen ska undersöka varan med avancerade kunskaper.

Om varan dock har undersökts av besiktningsman inför köpet, får bedömningen göras av vad en sådan fackman borde ha upptäckt. Om besiktningsmannen gjort fel i sin undersökning kan köpande företag vara hänvisat till att kräva besiktningsmannen, som oftast har ansvarsförsäkring.

Efter köpet föreligger dock en undersökningsplikt så snart omständigheterna medger det och i enlighet med vad som är normalt för varutypen.

- Påföljder – Vad kan köparen kräva om det är fel i varan?

Köpande företag kan i första hand kräva att säljande företag avhjälper/reparerar felet - dock endast om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Köparen kan ha rätt att kräva omleverans och säljaren kan ha rätt att tillhandahålla omleverans.

Om säljande företag inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, kan köpande företag kräva ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa felet.

Om det inte är möjligt med avhjälpande eller omleverans, eller om det inte sker inom skälig tid från att köparen har reklamerat/klagat på varan, får köparen kräva prisavdrag. Prisavdrag ska motsvara skillnaden i varans marknadsvärde med felet jämfört med utan felet.

Om säljaren inte tagit sitt ansvar att avhjälpa fel och felet dessutom är att bedöma som väsentligt för köparen, får köparen häva avtalet och alltså kräva åter det han betalat (köpeskillingen). Det krävs dock att även säljaren skulle ha förstått att felet var väsentligt för köparen vid köpet. Till exempel kan även ett mindre betydelsefullt fel så som en färgskillnad vara väsentligt för den specifika köparen på grund av att varan ska fogas in i ett större sammanhang. Det krävs då, för att köparen ska få häva, att säljaren vid köpet haft sådan insikt om köparens ändamål för köpet, att han hade förstått att det vore ett väsentligt fel för köparen med en mindre färgskillnad.

Även vid fel i varan har köparen alltid rätt till skadestånd motsvarande direkta utgifter som felet har medfört förutsatt att säljaren inte kan visa att det fanns ett hinder att leverera som varit helt utanför säljarens kontroll, oförutsett och ej möjligt att förutse samt inte möjligt att övervinna. Säljaren går endast fri från skadestånd om även säljarens leverantör också går fri från skadestånd enligt samma bedömning.

- Reklamation – Hur länge kan köparen klaga på fel i varan?

Ett företag som köpt en vara kan enligt köplagen klaga på fel i varan inom två år från det att köpande företag har tagit emot varan, eller den längre tid som följer av en garanti eller liknande utfästelse. Notera att om inte garanti gäller, kan köparen endast klaga på ursprungsfel under reklamationsfristen på två år. Det måste alltså i de fallen finnas en koppling till fel som förelåg innan riskens övergång. Om reklamation lämnas nära tvåårsgränsen kan det ofta vara svårt att bevisa ursprungsfel, om det inte handlar om fel som framgår av register, till exempel felaktigt uppgivet miltal på en lastbil.

I undantagsfall kan köparen reklamera under längre tid än två år om köparen kan visa att säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder - till exempel om säljaren medvetet dolt ett allvarligt fel.

Det är viktigt att en reklamation avsänds av köpande företag till säljaren på ett sådant sätt att köparen senare kan bevisa att reklamationen har skett. Reklamationer avsänds dock på mottagarens risk, vilket innebär att om köpande företag kan visa att man på ett ändamålsenligt sätt avsänt reklamationen, får den åberopas även om säljaren påstår att han inte mottagit reklamationen.

Om köparen har fått en räkning eller faktura, är köparen bunden av det pris som angetts där, om han inte inom skälig tid meddelar säljaren att han inte godkänner priset. Undantaget är om ett lägre pris följer av avtalet, eller om beloppet är oskäligt. Det finns alltså en skyldighet att bestrida fakturor.

- Köparens avtalsbrott – Vad är köparens skyldigheter?

Köparen är skyldig att betala för varan, normalt innan varan lämnas ut till köparen. Köparen har normalt rätt att undersöka varan före leverans.

Köparen är även skyldig att medverka till köpet på sätt som skäligen kan förväntas samt att hämta eller ta emot varan, beroende på avtalet.

Om köparen inte medverkar till köpet kan säljaren kräva att köparen medverkar, eller ytterst häva köpet och kräva skadestånd från köparen.

- Befarat avtalsbrott – Vad gäller om säljaren eller köparen är på väg att sättas i konkurs?

Visar det sig efter köpet sett till partens handlingssätt eller ekonomiska förhållanden att det finns starka skäl att anta att han inte kommer att uppfylla sina förpliktelser, får motparten för sin del inställa fullgörelsen av avtalet. Detta kallas för den så kallade stoppningsrätten.

Den som utnyttjar stoppningsrätt ska omedelbart meddela motparten. Den som utnyttjar stoppningsrätten ska fortsätta leverera om motparten ställer godtagbar säkerhet.

- Bestämmelser kring hävning – Vad innebär det att häva avtalet enligt köplagen?

Hävs avtalet bortfaller säljarens skyldighet att leverera och köparens skyldighet att betala. I den mån det redan har skett ska köparen återlämna varan och säljaren återbetala köpeskillingen. Köparen har normalt rätt till avkastningsränta på köpeskillingen, medan säljaren har rätt att göra avdrag på köpeskillingen för den nytta som köparen har haft av varan.

Hävning anses vara den svåraste påföljden, varför köparen måste meddela säljaren senast inom skälig tid från det att han reklamerar, att han häver avtalet, för att inte förlora rätten att häva avtalet.

- Bestämmelser kring skadestånd – Vad omfattar skadestånd enligt köplagen?

Skadestånd omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust. Skadestånd enligt köplagen omfattar dock inte ersättning för förlust genom skada på annat som inte har samband med den sålda varan.

Utebliven vinst på grund av till exempel minskad produktion är en indirekt förlust. Säljaren ansvarar endast för sådana kostnader om köparen har rätt till skadestånd med anledning av säljarens utfästelse eller på grund av säljarens försummelse/vårdslöshet.

Den part som lider skada har en skyldighet att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada och förlorar annars rätten till ersättning för motsvarande del av skadan.

- Vård av varan – Vad omfattar vårdplikten enligt köplagen?

Om köparen inte hämtar eller tar emot varan i rätt tid, har säljaren ändå en skyldighet att för köparens räkning vidta skäliga åtgärder för vård av varan. Det innebär att säljaren ändå har ett visst ansvar för varan i den situationen. Detta i enlighet med den lojalitetsplikt som finns mellan två avtalsparter. Detsamma gäller om köparen vill häva avtalet och återsända varan.

Parten kan ha rätt till ersättning för vårdkostnader och kan överlämna vården till en kompetent utomstående part och blir då fri från vårdplikten. Om varan är utsatt för snabb förstörelse eller försämring, eller fordrar kostsam vård, skall den säljas om det kan ske.

Ta hjälp av jurist

Köplagen är en del av köprätten. Juristbyrån Din Juridik AB driver som sin huvudinriktning mål som rör köprätt. I din företagsförsäkring kan du ha rätt till rättsskydd som täcker större delen av kostnaderna för att anlita vår jurist.

Ta kontakt med oss så hjälper vi ditt företag att kräva er rätt.

Vad våra tidigare klienter säger

 • Fick en väldigt bra och professionell hjälp och med Marcus hjälp hittade vi en förlikning med bilfirman som köpte tillbaka min bil. Stort tack!!!!

  thumb Mikael Wennerström
  juni 17, 2023

  Kan varmt rekommendera Din jurist för att lösa tvist. De är snabba och sakliga, och bra resultat!

  thumb inger eriksson
  juni 1, 2023

  Fint bemötande! Lätta att få kontakt med och snabb feedback! Rekomenderar!

  thumb annica boström
  juni 1, 2023
 • Proffsigt och sakkunnigt. Stöd genom hela processen. Kunde inte önska oss mer. Hittade online och helnöjd med valet.

  thumb Cen Rolfsson
  februari 23, 2023

  Tacksam för den hjälp jag fick av Markus på Juristbyrån Din Jurist. 10 månaders krångel med bilfirman slutade nu med att jag äntligen fick tillbaka pengarna för bilen. Kan... läs mer

  thumb Debbie Lewinter
  februari 16, 2023

  Tack för all hjälp. Glad att jag hittade er.

  thumb Bulut Özkan
  februari 9, 2023
 • Hade problem med en bilfirma och Marcus skötte ärendet med bravur! Förlikning och jag fick tillbaka mina pengar! Rekommenderas starkt!

  thumb TheAlassio80
  februari 2, 2023

  Rekommenderar starkt Din Juridik, Marcus löste mitt bilproblem på nolltid och jag fick köpet hävt.

  thumb Arber Jusufi
  februari 2, 2023

  Helt perfekt service! Snabbt bemötande och snabbt svar om Marcus kunde hjälpa mig eller ej. Vid problem med bilförsäljare som inte vill hjälpa till vid problem, ta kontakt med Din... läs mer

  thumb Norling
  januari 2, 2023

Kontakta oss

Ring Juristbyrån Din Juridik
Ring oss på 08 - 559 16 295. Upp till 15 minuters kostnadsfri rådgivning.